Wiersze w mieście
II. Nasza
Michael Strunge

Nasza miłość, szybujący wiersz
doskonale pięknie pozbawiony formy
gdy żadne reguły nie wiążą nam rąk
szukających dusz naszych ciał
gdy w pragnieniu zagarnięcia się wzajem stajemy się jednym
i w pożądaniu jedno staje się dwojgiem
gdy żadna mgła nie zasnuwa nam oczu
szukających ciał naszych dusz
gdy we wzajemnym pragnieniu stajemy się jednym
i w pragnieniu zagarnięcia się wzajem ja/ty staje się dwojgiem
gdy żaden chaos nie wypacza myśli naszych uczuć
szukających myśli naszych uczuć
gdy w pragnieniu zagarnięcia się wzajem staje się my
gdy miłość staje się wierszem
 

Przełożyła

Bogusława Sochańska

II. Vor
Michael Strunge

Vor kærlighed, et svævende digt
af formfuldendt formløshed
hvor ingen regler binder vores hænder
når de søger vore kroppes sind
hvor vi bliver én i ønsket om at rumme og rummes
og én bliver to i begæret efter hinanden
hvor ingen uklar tåge forhindrer vore øjne
når de søger vore sinds kroppe
hvor vi bliver én i ønsket om hinanden
og jeg/du bliver to i ønsket om at rummes og rumme
hvor intet kaos forvrænger vore følelsers tanker
når de søger vore følelsers tanker
hvor vi bliver os i ønsket om at rumme og rummes af hinanden
hvor kærlighed bliver et digt.

Michael Strunge, ur. w 1958 r., zm. w 1986 r., kultowy duński poeta lat 80., autor jedenastu tomików wierszy. Był centralną postacią ruchu literackiego występującego przeciw politycznie zaangażowanej literaturze lat 70 i częściowo inspirowanego kulturą punku. W Polsce jego twórczość nie była dotąd znana. Wiersz pochodzi z debiutanckiego tomu Livets hastighed (Tempo życia).

Michael Strunge, born in 1958, died in 1986, the cult Danish poet of the 1980s and author of eleven volumes of poetry. He was the central figure of the literary movement against the politically-engaged literature of the 1970s, partly inspired by punk culture. So far, his work has not been known in Poland. The poem comes from the debut volume Livets hastighed.

Bogusława Sochańska, absolwentka filologii duńskiej na UAM, tłumaczka, autorka esejów poświęconych duńskiej literaturze i kulturze. Za najważniejsze w swoim dorobku uważa przekłady utworów H.Ch. Andersena i współczesnej poezji duńskiej, a także wprowadzenie do kultury polskiej poezji i prozy Janiny Katz.

Bogusława Sochańska, graduate of Danish philology at Adam Mickiewicz University, translator, author of essays dedicated to Danish literature and culture. The most important for her are the translations of the works by Hans Christian Andersen, of contemporary Danish poetry and the introduction of Janina Katz’s prose and poetry to Polish culture.